Beijing

Canton (Guangzhu)

Dalian

Hong Kong

Qingdao

Shanghai

Xiamen

Xian